Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia mostu drogowego przez rzekę Bystrzycę w ciągu al. Unii Lubelskiej w Lublinie poprzez wykonanie podparcia oczepu filarów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-401 Lublin, Krochmalna
 • Telefon/fax: tel. 814 665 700 , fax. 814 665 701
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  Krochmalna 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 700, fax. 814 665 701
  REGON: 60778879000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia mostu drogowego przez rzekę Bystrzycę w ciągu al. Unii Lubelskiej w Lublinie poprzez wykonanie podparcia oczepu filarów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy. 1.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp. 1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wskazane i opisane w programie funkcjonalno–użytkowym (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów. 3. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”. 4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 5. Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną