Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno–Użytkowym (zwany dalej PFU) oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Planowany zakres zadania opisany w PFU obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie: • wielobranżowej adaptacji pomieszczeń na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Puławach na potrzeby szatni dla Wydziału Ruchu Drogowego wraz z zapleczem sanitarnym, • przebudowy wejścia do strefy PdOZ i schodów zewnętrznych od strony dziedzińca wewnętrznego, • wykonania rozbudowy systemu CCTV dla: • wydzielenia na I piętrze budynku pomieszczenia poczty specjalnej jako strefa ochronna II, • wykonania fragmentu ogrodzenia wybiegu dla psów oraz pomieszczenia gospodarczego dla przewodników psów, • wykonania wentylacji oraz instalacji ogrzewania pomieszczenia gospodarczego dla przewodników psów, • wykonania miejsc postojowych przy bramie wjazdowej na wewnętrznym dziedzińcu komendy, • montażu samozamykaczy do drzwi ewakuacyjnych w pionie klatki schodowej – na każdej kondygnacji, łącznie szt. 5, • wymiany czytnika manualnego na czytnik systemu kontroli dostępu w drzwiach przy wejściu ze strefy wejściowej do pomieszczenia oficera dyżurnego, • demontażu i utylizacji istniejącego niedziałającego systemu sygnalizacji pożaru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną