Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubelska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Planowany zakres zadania opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie: • wielobranżowej adaptacji pomieszczeń na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Puławach na potrzeby szatni dla Wydziału Ruchu Drogowego wraz z zapleczem sanitarnym, • przebudowy wejścia do strefy PdOZ i schodów zewnętrznych od strony dziedzińca wewnętrznego • wykonania rozbudowy systemu CCTV, • wydzielenia na I piętrze budynku pomieszczenia poczty specjalnej jako strefa ochronna II, • wykonania fragmentu ogrodzenia wybiegu dla psów oraz pomieszczenia gospodarczego dla przewodników psów, • wykonania wentylacji oraz instalacji ogrzewania pomieszczenia gospodarczego dla przewodników psów, • wykonania miejsc postojowych przy bramie wjazdowej na wewnętrznym dziedzińcu komendy, • montażu samozamykaczy do drzwi ewakuacyjnych w pionie klatki schodowej – na każdej kondygnacji, łącznie szt. 5, • wymiany czytnika manualnego na czytnik systemu kontroli dostępu w drzwiach przy wejściu ze strefy wejściowej do pomieszczenia oficera dyżurnego, • demontażu i utylizacji istniejącego niedziałającego systemu sygnalizacji pożaru. 3. W ramach opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca wykona dokumentację projektową w branżach: architektonicznej (w zależności od potrzeb), konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania robót budowlanych obejmującą: • inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym do dalszego opracowania dokumentacji, • architektoniczną koncepcję w zakresie opisanym w PFU, • projekty budowlane obejmujące zakres opisany w PFU w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projekt winien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), • projekty wykonawcze, • przedmiary i kosztorysy inwestorskie robót w poszczególnych branżach, • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, • harmonogramy rzeczowo-finansowe, • zbiorcze zestawienie kosztów zadania oraz zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną