Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-401 Lublin, Krochmalna
 • Telefon/fax: tel. 814 665 700 , fax. 814 665 701
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  Krochmalna 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 700, fax. 814 665 701
  REGON: 60778879000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy; 2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentację projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp; 3) sprawowanie nadzoru autorskiego; 4) dostawę i montaż stojaków rowerowych. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w Programie funkcjonalno–użytkowym (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności: przekopanie gleby, cięcie piłą mechaniczną, ręczne usunięcie warstwy humusu, ręczne formowanie nasypów z ziemi, frezowanie nawierzchni, malowanie oznakowania jezdni, ręczne układnie betonu, sadzenie drzew i krzewów, zagęszczanie gruntu, brukarstwo, wykonywanie odwodnienia - studnie, kanalizacje, ręczny transport urządzeń i materiałów, rozkładanie mieszanki mineralno-asfaltowej, inne czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną