Zakup systemu do operacji otwartych tętniaków piersiowo – brzusznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Angiologii w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0039/16 pn. "Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej"

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup systemu do operacji otwartych tętniaków piersiowo – brzusznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Angiologii w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0039/16 pn. "Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup systemu do operacji otwartych tętniaków piersiowo – brzusznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Angiologii w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0039/16 pn. "Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej" . 2. Szczegółowy opis przedmiotu objętego zamówieniem, jego rodzaj, gabaryty, charakterystyka, parametry techniczne i in. niezbędne - zawiera Załącznik Nr 1A „Formularza oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia”. 3. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną