Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Głusk”

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Głusk”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn.: Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Głusk” jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do czterech świetlic na terenie Gminy Głusk: 1) Świetlica środowiskowa w Mętowie, Mętów 124, 20-388 Lublin, 2) Świetlica środowiskowa w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik, 3) Świetlica środowiskowa w Prawiednikach, Prawiedniki 165, 20-515 Lublin, 4) Świetlica środowiskowa w Wilczopolu- Kolonii, Wilczopole-Kolonia 97, 20-388 Lublin, 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Głusk”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ. 4. Miejsce dostawy zgodnie z ust. 1 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pomoce dydaktyczne i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe, nieużywane, posiadały wymagane parametry techniczne określone w załączniku 1a, 1b, 1c i 1d - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i były wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. 6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej placówki. 7. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach ustalonych z Zamawiającym (ewentualnie w sobotę za zgodą Zamawiającego). 8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować/zainstalować sprzęt, który tego wymaga
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną