Zakup i dostawa niszczarek

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 81 534 97 06, , fax. 81 528 20 66
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  Okopowa 2a
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 97 06, , fax. 81 528 20 66
  REGON: 00000035900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lublin.po.gov.pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa niszczarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek, w ilości 15 szt. niszczarek dużych i 50 szt. niszczarek małych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, wraz z jego transportem i wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego, 2) dostarczenie wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, 4) gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy na cały dostarczony sprzęt, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami. 3. Szczegółowy zakres dostaw zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30191400-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną