Zakup 2 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-447 Lublin, ul. Diamentowa
 • Telefon/fax: tel. 81 7406971 do 73 , fax. 817 406 437
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
  ul. Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7406971 do 73, fax. 817 406 437
  REGON: 43232318300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 2 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową (biurową) dodatkowo wyposażonych w dymomierz i zestaw do pomiaru paliwa. Samochody powinny być wyprodukowane w 2019 roku, o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ. - Załącznik nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową 3.2. Samochody specjalne, o których mowa w punkcie 3.1. mają spełniać następujące wymagania: 3.2.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990); 3.2.2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. 2016, poz. 2022). 3.3. Oferowane samochody muszą posiadać świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową gwarantującą rejestrację pojazdu jako specjalny wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1475). 3.4. Oferowane samochody specjalne ze specjalistyczną zabudową powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich oraz, że nie toczą się przeciw nim żadne postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 3.5. Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy specjalistycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdów bazowych w Autoryzowanej Stacji Obsługi. 3.6. Zamawiający wymaga następujących okresów gwarancji na przedmiot zamówienia liczonych od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego: 3.6.1. gwarancji na samochód - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów; 3.6.2. gwarancji na specjalistyczną zabudowę (biurową), w tym dodatkową instalację elektryczną - minimum 24 miesiące; 3.6.3. gwarancji na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) – minimum 3 lata; 3.6.4. gwarancji na perforację nadwozia - minimum 6 lat; 3.6.5. gwarancji na dymomierz –minimum 24 miesiące 3.7. Warunki płatności: termin do 21 dni po protokolarnym odbiorze pojazdu skompletowanego i prawidłowym wystawieniu faktury VAT. 3.8. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w sposób i w terminie, o którym mowa w Załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wzór umowy. 3.9. Wykonawca zaoferuje: 3.9.1 pojazdy fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane w roku ich dostawy, takie same i nie eksploatowane; 3.9.2 Dymomierz optyczny nowy, tj. wyprodukowany w roku jego dostawy i nie eksploatowany 3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ- Załącznik nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową. 3.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu ofertowym wg Załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.14. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w specyfikacji technicznej samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową. 3.15. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w specyfikacji technicznej samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczą. 3.16. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: 3.16.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji; 3.16.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty; 3.16.3. opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł potwierdzić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego; 3.16.4. Rozwiązania zamienne, wynikające z zastosowania przez wykonawcę materiałów i innych elementów równoważnych, nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną