Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową boiska przy ul. Warmińskiej i ul. Szczecińskiej w Lublinie - IV budżet obywatelski - zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy"

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową boiska przy ul. Warmińskiej i ul. Szczecińskiej w Lublinie - IV budżet obywatelski - zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego, budowę skweru wypoczynkowego wraz z siłownią i chodnikiem oraz wykonanie rekultywacji terenu i trawnika, w tym: 1. rekultywację terenu i wykonanie trawnika, 2. wykonanie robót budowlanych w tym: 2.1. budowę chodnika od ul. Warmińskiej i ciągów pieszych na terenie skweru położonego pomiędzy ul. Szczecińską i ul. Warmińską a terenem zabudowy jednorodzinnej, 2.2. budowę nowych ogrodzeń boisk oraz podwyższenie istniejącego ogrodzenia, 2.3. przebudowę boiska do street ball’a, 2.4. budowę siłowni terenowej, w tym wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz montaż urządzeń do ćwiczeń przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 2.5. dostawę i montaż obiektów małej architektury UWAGA! urządzenia siłowni terenowej wymienione w Projekcie budowlanym: • urządzenie nr 1 "wioślarz", • urządzenie nr 2 "wyciąg górny", • urządzenie nr 3 "orbitrek", • urządzenie nr 4 "wahadło + biegacz + twister", • urządzenie nr 5 "steper + odwodziciel", • urządzenie nr 6 "poręcze", nie są objęte przedmiotem zamówienia i zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót,  do zamontowania,  zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast odbiór tych urządzeń nastąpi w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną