Wymiana windy w budynku Biblioteki Głównej UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana windy w budynku Biblioteki Głównej UMCS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy A2 w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1) roboty budowlane demontażowe i rozbiórkowe, 2) roboty budowlane w zakresie przebudowy szybu windowego, 3) roboty budowlane w zakresie demontażu i wymiany dźwigu, 4) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, 5) roboty budowlane w zakresie okablowania elektrycznego, 6) roboty budowlane wykończeniowe, 7) roboty budowlane murarskie, 8) roboty budowlane w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, 9) roboty budowlane w zakresie pokrywania podłóg i ścian, 10) roboty budowlane w zakresie tynkowania, 11) roboty budowlane w zakresie malowania, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierownika robót. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną