Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Zamość-Lublin (ul. Akademicka 13) - Zamość (8 kursów), część 2* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Biłgoraj-Lublin (ul. Akademicka 13) - Biłgoraj (8 kursów), część 3* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Hrubieszów-Lublin (ul. Akademicka 13) - Hrubieszów (8 kursów). 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1-3 do SIWZ, 2. Pojazdy powinny posiadać sprawną klimatyzację, a w pojazdach powinien być zamontowany sprawny sprzęt nagłaśniający. 3. Wymagania Zamawiającego w przypadku awarii autokaru: Wykonawca niezwłocznie zapewni, na własny koszt, pojazd zastępczy w razie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wyjazdu - pojazd o wymaganiach i wyposażeniu zgodnym z przyjętym zleceniem, lub jego kontynuowanie – pojazd o parametrach, wyposażeniu i funkcjonalności, nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiocie zamówienia oraz nie gorszy, niż pojazd wskazany w wykazie pojazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną