Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Etap I – Wykonanie i uzgodnienie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, zwanego dalej „projektem”, przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: 1.1. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 1.2.wykonanie niezbędnej inwentaryzacji architektonicznej, dendrologicznej dla celów projektowych i wyburzeniowych, 1.3. pozyskanie niezbędnych warunków i uzgodnień do projektowania, 1.4. wykonanie projektu stadionu (w dwóch wariantach w zakresie zadaszenia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem i zagospodarowaniem zgodnie z warunkami umowy, „Opisem warunków techniczno-funkcjonalnych” - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym normami federacji krajowych oraz międzynarodowych w zakresie sportów motorowych, 1.5. wykonanie analiz widokowych zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich, ukazujących w jaki sposób nowa kubatura wpisuje się w panoramę Starego Miasta w Lublinie (punkty widokowe zgodnie warunkami konserwatorskimi i w uzgodnieniu służbami konserwatorskimi), 1.6. wykonanie dwóch odrębnych i niezależnych projektów dla stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu, 1.7. uzgodnienie projektu z Zamawiającym, użytkownikiem, środowiskiem sportów żużlowych oraz właściwymi organami i dysponentami mediów, 1.8. obiekt stadionu żużlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu powinien zostać zaprojektowany na terenie działki nr 6/2, ark. 1, obr. 0022 - Piaski, natomiast obiekt parkingu wielopoziomowego na terenie działki nr 9/1 ark. 1 obr. 0022 – Piaski, oraz na części działki 5/1, 1.9. część działki nr 5/1, ark. 1, obr. 0022 - Piaski powinna zostać objęta projektem w zakresie niezbędnym do efektywnego wykorzystania terenu zainwestowania dla potrzeb stadionu żużlowego; obiekty starego istniejącego zaplecza sportowego przeznaczone są do rozbiórki, a w ich miejscu, na części obszaru działki nr 5/1, należy zaprojektować nową funkcję zaplecza sportowego dla stadionu lekkoatletycznego połączoną z niezbędnymi funkcjami stadionu żużlowego, przy założeniu, że część działki 5/1 objęta nową zabudową podlegać będzie wydzieleniu i włączeniu do obszaru stadionu żużlowego; należy tu uwzględnić nienaruszalność bądź minimalną ingerencję w istniejącą nowo-wybudowaną infrastrukturę stadionu lekkoatletycznego, 1.10. działka nr 9/1 ark. 1 obr. 0022 - Piaski powinna zostać objęta projektem w zakresie wielopoziomowego parkingu oraz wjazdu na teren działki i parkingów naziemnych, 1.11. należy przewidzieć kładkę pieszo-jezdną prowadzącą z terenu działki nr 6/2 ark. 1, obr. 0022 - Piaski, poprzez rzekę Bystrzycę na obszar działki nr 166/1, ark. 7, obr. 0034 – Stare Miasto i działki nr 151,obr. 0034 – Stare Miasto, do ul. Rusałka, 1.12. projekt ma obejmować wszystkie branże, w tym w szczególności w zakresie obiektów kubaturowych i infrastruktury podziemnej oraz usunięcia kolizji. Wymagania dotyczące projektu : 1) mapa do celów projektowych - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych (w odpowiedniej skali dla obszaru objętego projektem, poszerzonego o ustawowy 30 m zasięg, obejmujący tereny przyległe do granicy projektu), 2) projekt - propozycje rozwiązań geometrycznych, technicznych, technologicznych, architektonicznych i funkcjonalnych, układu infrastruktury podstawowej i towarzyszącej wraz z usunięciem kolizji, powinny być wykonane w sposób umożliwiający na zweryfikowanie wizji projektanta i odniesienie jej do wymogów Zamawiającego (część opisowa z zestawieniem powierzchni i część rysunkowa), 3) wizualizacje – zakres obejmuje wykonanie minimum 10 wizualizacji przedstawiających projektowane obiekty (stadion – 8 wizualizacji i parking wielopoziomowy – 2 wizualizacje) wraz z infrastrukturą towarzyszącą z różnej perspektywy oraz filmu z wizualizacją wokół całego obiektu, 4) zestawienia danych – tabelaryczne zestawienia pomieszczeń i powierzchni, wymaganego wyposażenia, rodzaju wykończenia, oraz inne niezbędne do dalszego przygotowania i realizacji inwestycji. 2. Etap II – Przygotowanie i przeprowadzenie procedur środowiskowych, w tym: 2.1. uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na lokalizację obiektu stadionu, obiektu parkingu wielopoziomowego i elementów zagospodarowania terenu, 2.2. wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, jeśli będzie wymagany, oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w szczególności poprzez uzupełnianie dokumentacji o niezbędne opracowania na wezwanie organu. 2.3. Etap III – Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i zestawienia kosztów, w tym: 2.3.1. wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu żużlowego w oparciu o wykonaną koncepcję, 2.3.2. wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy wielopoziomowego parkingu w oparciu o wykonaną koncepcję, 2.3.3. wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji. 3. Wykonany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi określone w niżej wymienionych dokumentach: 3.1. normach federacji krajowych oraz międzynarodowych w zakresie sportów motorowych, 3.2. obowiązujących przepisach, ustawach i rozporządzeniach, normach i regulacjach Polskiego Związku Motorowego oraz innych branżowych międzynarodowych organizacji sportów motorowych, w szczególności: 1) Regulaminie Torów dla Zawodów Motocyklowych na Żużlu, 2) załącznikach A-J do Regulaminu Torów dla Zawodów Motocyklowych na Żużlu, 3) Uchwale nr 30/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 20.06.2018 r. wraz z załącznikiem - „Wytyczne do projektowania stadionów żużlowych”, 4) Regulaminie przyznawania, odmowy przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej (tekst jednolity 29.09.2018 r.), 5) załączniku nr 3 do Regulaminu, o którym mowa w pkt 4), - „Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej”, 6) FIM Standards for Track Racing Circuits (STRC) 2018, normy dla torów do wyścigów torowych ( STRC ) FIM, 7) regulaminach organizacyjnych DMP oraz DM I i II ligi, 8) kodeksie ochrony środowiska FIM, 9) przepisach zawartych w międzynarodowych regulaminach sportowych FIM. 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, także nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, oraz do wytycznych federacji sportów motorowych, o ile nie są one sprzeczne z przepisami polskiego prawa. 5. Jeżeli wystąpi konflikt pomiędzy zapisami przepisów i wytycznych federacji motorowych, którego jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie odstępstwa od przepisów budowlanych, Wykonawca uzyska je własnym staraniem. 6. Wymagania dodatkowe: 6.1. planowaną inwestycję należy projektować zgodnie z wymogami dla organizacji zawodów Ekstraligi i organizacji zawodów międzynarodowych oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Licencyjnego Polskiego Związku Motorowego, 6.2. dla projektu należy uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz pozytywną opinię Polskiego Związku Motorowego oraz Ekstraligi Żużlowej Sp. z o. o., 6.3. obiekt stadionu żużlowego i parkingu wielopoziomowego mają być zaprojektowane jako nowoczesne obiekty (sportowy i parkingowy), zapewniające odpowiedni standard użytkowania, zgodny z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi i normami, a w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić zapewnienie a jak najniższych kosztów eksploatacji, obsługi i konserwacji, z zastosowaniem systemów odzysku energii, odnawialnych źródeł energii i rozwiązań inteligentnej automatyki budynkowej i systemów zarządzania budynkiem. 7.Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następującej ilości egzemplarzy: 7.1. projekt stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, we wszystkich branżach, wraz z zestawieniami danych – po 6 egz., przy czym dokumenty zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być złożone w formie odrębnego załącznika, 7.2. wizualizacje – minimum 10 wizualizacji przedstawiających projektowane obiekty (stadion – 8 wizualizacji i parking wielopoziomowy – 2 wizualizacje), wraz z infrastrukturą towarzyszącą z różnej perspektywy (w tym na zewnątrz obiektu i z wnętrza z widokiem na trybuny oraz z perspektywy widza na tor) oraz film z wizualizacją wokół całego obiektu z ujęciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku człowieka stojącego na terenie: - wersja papierowa – 6 egz. (bez filmu), - wersja elektroniczna umożliwiająca powielanie – 4 egz. (wizualizacje i film), 7.3. dokumenty formalno-prawne (decyzje, uzgodnienia, itp.) – po 4 egz., 7.4. program funkcjonalno-użytkowy stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu – po 6 egz. 7.5. zbiorcze zestawienie planowanych kosztów inwestycji dla stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu – po 4 egz., 7.6. wersja elektroniczna w/w dokumentów – po 4 egz.,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną