Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów betonowych zlokalizowanych w linii brzegowej kąpieliska Marina nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 60972765000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów betonowych zlokalizowanych w linii brzegowej kąpieliska Marina nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów betonowych zlokalizowanych w linii brzegowej kąpieliska Marina nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. 2. Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, na którą składają się: Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar Robót. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: - oczyszczenie powierzchni schodów, - wykonanie szalunków nadlewki, - zbrojenie i wylanie mieszanki betonowej, - pielęgnacja betonu, - demontaż szalunku, - roboty porządkowe. 4. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną