Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kotłowni gazowej w budynku Zamawiającego nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 60972765000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kotłowni gazowej w budynku Zamawiającego nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kotłowni gazowej w budynku Zamawiającego nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. 2. Zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, na którą składają się: Projekty budowlane (PB), budowlano-wykonawcze (PB-W), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiary Robót (PRD) – stanowiące materiał pomocniczy oraz Dodatkowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOPZ). 3. Szczegółowe wymagania dla Dokumentacji powykonawczej zawarto w załączniku nr 1 do DOPZ 4. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 4.1. Branża budowlana: - naprawienie pokrycia i konstrukcji dachu oraz wykonanie izolacji termicznej dachu, - wykonanie obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych - wymiana okna i drzwi, montaż dodatkowego okna wraz z wykuciem otworów i wykonaniem nadproży, - wykonanie sufitu REI 60, - prace wykończeniowe ( tynki, okładziny ceramiczne, malowanie, prace towarzyszące), - wymiana opaski wokół budynku. 4.2. Branża sanitarna: - całkowity demontaż istniejącej kotłowni: kotły wraz z armaturą i osprzętem, przewodami instalacji c.o. wraz z izolacją, odprowadzeniem spalin , wod-kan i gazowej, - wstępne odmulenie i wypłukanie instalacji i grzejników w całym budynku, - wymianę instalacji gazowej oraz montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa. - wymianę instalacji wod-kan, - wykonanie kotłowni gazowej na bazie dwóch kotłów kondensacyjnych pracujących w kaskadzie wraz z automatyką pogodową - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni, - wykonanie systemu powietrzno-spalinowego, - prace towarzyszące. 4.3. Branża elektryczna: - demontaż i montaż oświetlenie wewnętrznego wraz zasileniem oraz oświetlenia awaryjnego, - wymiana rozdzielnicy zasilająco sterowniczej, - demontaż i montaż gniazd wtykowych jednofazowych i siłowego, - zasiedlane kotłów pomp i modułów sygnalizacyjnych, - wykonanie połączeń wyrównawczych, - montaż instalacji odgromowej, - ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 4.4. Pozostałe - w kotłowni na ścianie należy zamontować schemat technologiczny wraz z legendą, - rurociągi oznakować. 5. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332220-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną