wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-007 Lublin, Peowiaków
 • Telefon/fax: tel. 81 466 62 00, , fax. 81 466 62 49
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
  Peowiaków 12
  20-007 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 62 00, , fax. 81 466 62 49
  REGON: 43231842000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.II. Roboty budowlane obejmują przebudowę istniejących instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej wraz z oświetleniem i gniazdami, a także komputerowej oraz towarzyszące roboty ogólnobudowlane. Roboty ogólnobudowlane polegają w szczególności na: wykonaniu posadzek z betonu artystycznego, ścianek działowych, malowaniu ścian i okładzin ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu elewacji.III. Zamawiający zaleca, aby roboty budowlane wykonane były w określonej kolejności etapów. Pierwszy etap robót musi obejmować wykonanie przez Wykonawcę: robót rozbiórkowych posadzek, ścian; wykonanie nadproży i przebicie otworów w ścianach; zabetonowanie otworu w stropie po windzie; wykonanie podłoży i izolacji podposadzkowych; wykonanie ścianek działowych; wykonanie sufitów z płyt G-K; licowanie ścian płytami glazury; ułożenie posadzek z terakoty; malowanie ścian i sufitów; wykonanie tynków dekoracyjnych imitujących beton; wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych; wykonanie instalacji elektrycznych wtynkowych i podposadzkowych; robót branży sanitarnej (demontaże, instalacje – orurowanie wodno-kanalizacyjne i przewody instalacji klimatyzacji). Drugie etap robót musi obejmować: wymianę stolarki aluminiowej; wykonanie posadzek z betonu artystycznego; montaż nawiewników w oknach. Trzeci etap robót obejmuje pozostałe prace budowlane, które nie zostały wskazane w poprzednich etapach. Sekwencja czynności wskazanych w obrębie etapów ma charakter przykładowy. IV. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio Załącznik Nr 2 do SIWZ, na którą składają się: Projekt Budowlany (PB), Projekt Aranżacji Wnętrz (PAW), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiar robót (stanowiący materiał pomocniczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną