Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 60972765000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, celem poprawienia jakości powietrza w pomieszczeniach basenów oraz pomieszczeniach technicznych istniejącego Aquaparku. 2. Modernizacja obejmuje budowę, przebudowę istniejącej instalacji wentylacyjnej, przeróbki instalacji technologii basenowej i wykonania zasilenia w energię cieplną nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wykonania instalacji elektrycznej związanych z systemem wentylacji oraz towarzyszące roboty ogólnobudowlane. 3. Modernizacją objęte są poszczególne układy instalacyjne: 1) wentylacja hali basenowej z kulą N2W2, 2) podbasenie z kuląN3W3 winda, hydrofornia, 3) wentylacja basen z przeciwprądem N4W4, 4) podbasenie ze statkiem N5W5, węzeł, 5) wentylacja basen ze statkiem N1W1, 6) wentylacja pod niecką hali sportowej, 7) wymiana centrali NW16, 8) instalacja glikolowa nagrzewnic wentylacyjnych, 9) instalacje elektryczne. 4. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik Nr 2 do SIWZ, na którą składają się: Projekt Budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiar robót (stanowiący materiał pomocniczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331210-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną