wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Centrum Wspierania Nowego Życia – Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” na rzecz SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81,

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Centrum Wspierania Nowego Życia – Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” na rzecz SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych renowacji, modernizacji, przebudowy, rozbudowy o klatkę schodową i zmiany sposobu użytkowania części zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego na potrzeby „Centrum wspierania nowego życia” (funkcje hotelowo-wystawienniczo-konferencyjne) wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., kanalizacji deszczowej, hydrantową, oddymiania klatki schodowej, grzewczą, wentylacji, klimatyzacji i chłodu, odgromową, elektryczną i teletechniczną; zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznymi wraz z rozbiórką kolidującej infrastruktury, rozbiórką istniejących studni okiennych i wykonaniem nowych, rozbiórką i odtworzeniem schodów zewnętrznych, odcinkiem drogi pożarowej, stanowiskami postojowymi oraz dojściami, dojazdami i utwardzeniem terenu na działce nr ew. 3 (obręb 07-Czwartek, ark. 2) przy ul. Lubartowskiej 81, 83 w Lublinie. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublin. Zakres robót: - roboty rozbiórkowe (wszystkie branże) - roboty konstrukcyjno-budowlane (rewitalizacja ,przebudowa, rozbudowa o klatkę schodową, roboty remontowe i wykończeniowe) - dostawa i montaż dźwigu osobowego (przelotowy o udźwigu 1125kg) - instalacje sanitarne: wewnętrzne- wod.-kan., kanalizacja deszczowa , hydrantowa, oddymiania klatki schodowej, grzewcza, wentylacji, klimatyzacji i chłodu; zewnętrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - instalacje elektryczne (rozdzielnice elektryczne, przewody instalacyjne, osprzęt instalacyjny, oprawy oświetleniowe, instalacje zewnętrzne, trasy kablowe, instalacja przeciwoblodzeniowa dachu, połączenia wyrównawcze, instalacje: SSWiN, systemu dozoru wizyjnego, okablowania strukturalnego, kontroli dostępu, oddymiania i przewietrzania, przyzywowa, systemu multimedialnego, domofonowa, sygnalizacji pożaru, odgromowa itp.) - zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone (ruch kołowy, droga pożarowa, chodniki); murek oporowy; zieleń: (wycinka drzew, nasadzenia, trawnik, kwietnik); mała architektura Powierzchnia zabudowy (w zakresie opracowania) 550,93 m² - stan istniejący, 614,28 m² - stan projektowany. Powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie opracowania) 2 093,37m² - stan istniejący, 1 588,09 m² - stan projektowany Powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe, parkingi, chodniki (w zakresie opracowania) -stan istniejący 676,7 m², 1 118,63 m² – stan projektowany Powierzchnia całkowita użytkowa: 1 349,03 m² Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 Liczba kondygnacji podziemnych: 1 Wysokość budynku: 11,66 m Kubatura: 7 912,78 m³ 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ), na którą składają się w szczególności: 1) przedmiary robót, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) branżowe projekty wykonawcze. 3.4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.5. Istotne wymagania dotyczące okresu gwarancji: 3.5.1.Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy, dla elementów wbudowanych, maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące, w tym na dźwig. Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane oraz na dźwig, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 11 oraz ppkt. 18.2.b) niniejszej SIWZ. 3.5.2. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, bez zastrzeżeń. Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę, wypełnionej karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i przedłożenia przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną