Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych oraz Remont pomieszczeń laboratoryjno-diagnostycznych w budynku naukowym w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego
 • Telefon/fax: tel. 817 184 410 , fax. 817 478 646
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 184 410, fax. 817 478 646
  REGON: 28852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych oraz Remont pomieszczeń laboratoryjno-diagnostycznych w budynku naukowym w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych oraz Remont pomieszczeń laboratoryjno-diagnostycznych w budynku naukowym w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych” w zakresie objętym w dokumentacji projektowej z wyłączeniem wykonania elewacji całego budynku (w cenie oferty należy uwzględnić wyłącznie docieplenie planowanej nadbudowy). Ze względu na złożoność zamówienia oraz z faktu że prace prowadzone będą na obiekcie czynnym Zamawiający wymaga od każdego wykonawcy odbycia wizji lokalnej. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy dołączyć do oferty według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. 2. Szczegółowe wymagania w stosunku do zamówienia, jego standardy jakościowe i zakres zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną