Wykonanie prac konserwatorskich muzealiów przeznaczonych na ekspozycję do Pałacu Lubomirskich – nowo tworzonego Oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Lubelskie w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Lubelskie w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-117 Lublin, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 081 5325001 w. 13, , fax. 815 321 743
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie
  ul. Zamkowa 9
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5325001 w. 13, , fax. 815 321 743
  REGON: 27668200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwatorskich muzealiów przeznaczonych na ekspozycję do Pałacu Lubomirskich – nowo tworzonego Oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich muzealiów przeznaczonych na ekspozycję do Pałacu Lubomirskich – nowo tworzonego Oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej konserwacji 21 obiektów (mebli) zabytkowych ze zbiorów Muzeum Lubelskie-go w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 1 do SIWZ – program prac konserwatorskich oraz Załącznik nr 1a do SIWZ – wykaz obiektów. 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Prace konserwatorskie wykonywane przez Wykonawcę będą podlegały ciągłym weryfikacjom przez Zamawiającego, komisję konserwatorską, niezależnego eksperta, na co Wykonawca wyra¬ża zgodę. Na każde żądanie Zamawiającego, w toku realizacji zamówienia, Wykonawca musi przedstawić, m.in., bieżący zakres prac i materiały użyte do konserwacji. 5. Prace konserwatorskie winny być wykonane z największą starannością i w najwyższym standar-dzie, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi zasadami i przepisami prawa oraz ter-minowo. 6. Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pełnej doku-mentacji z przeprowadzonej konserwacji obiektów, zawierającą część opisową i fotograficzną w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. Dokumenta¬cję należy sporządzić zgodnie ze standardami wykonywania dokumentacji prac konserwator¬skich i powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa. Dokumentacja fotogra¬ficzna powinna zawierać: a) fotografie przed oraz po konserwacji całości zabytku, b) fotografie w trakcie konserwacji, które powinny dokumentować efekty kolejnych etapów prac, c) fotografie i makrofotografie obrazujące zniszczenia i naprawy. d) Zdjęcia należy wykonać aparatem fotograficznym z matrycą min. 15 mln pikseli w forma¬cie RAW. Wymaga się, aby fotografie były wykonane przy dużej głębi ostrości, dobrze oświetlone, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. W kadrze każdora¬zowo należy umieścić szary lub kolorowy wzornik koloru, z podziałką wielkości. Zdjęcia w formacie RAW oraz JPG z przeprowadzonej konserwacji, również te nie umieszczone w dokumentacji powinny być zapisane na płytach CD/DVD dołączonych do dokumentacji. W dokumentacji fotograficznej, fotografie z opisem należy wydrukować na błyszczącym papierze fotograficznym przy użyciu drukarki pigmentowej. Format zdjęć powinien być nie mniejszy aniżeli 10cm x 15cm 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru obiektów z Muzeum Lubelskiego w Lublinie, ul. Zam-kowa 9 oraz ich przywozu po wykonanej usłudze do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Lublina), pojazdem przystosowanym do przewozu obiektów muzealnych tj. wyposa-żonym w klimatyzację, tapicerowanym, posiadającym konstrukcję do mocowania obiektów. 8. Wykonawca pokryje koszty oraz zapewni ochronę zabytków w czasie transportu zgodnie z prze-pisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeń-stwem grożącym zniszczeniem lub utratą oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muze-aliów. Zabytki muszą być pakowane przy użyciu odpowiednich, bezpiecznych materiałów prze-znaczonych do zabezpieczania obiektów zabytkowych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pomieszczeniami zapewniającymi odpowied¬nie warunki klimatyczne, niezbędne do magazynowania i przechowywania obiektów w trakcie prac konserwatorskich tj. temperaturę w zakresie 18-22 0C, wilgotnością względną Rh w zakre¬sie do 45-60%. 10. Rozwiązania równoważne: W sytuacji, gdy Zamawiający opisał w opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamó¬wienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez kon-kretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań rów-noważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu dopre-cyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego pro¬ducenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważ¬ne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na pozio¬mie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, prze¬znaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „pro¬dukty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jako¬ściowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu za¬mówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający ro¬zumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stro¬nach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie rów¬noważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakre¬ślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodze¬niem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiające¬go. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiary¬godniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy apro¬bat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zasto¬sowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny ofer¬ty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej powyżej. Wyko¬nawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych, określony w pkt 14.8.4 wraz z dokumentami wymaganymi w pkt 14.8.6. W takim przypadku Wykonawca jest obowią¬zany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają okre¬ślone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfi¬kacji istotnych warunków zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych, określo¬ny w pkt 14.8.5. siwz wraz z dokumentami wymaganymi w pkt 14.8.6 siwz. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane speł¬niają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę klu¬czowych czę-ści zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na pod-stawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamó-wienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji prac konserwatorsko – restauratorskich oraz dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej objętych zakresem zamówienia (Obowią¬zek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez oso¬by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia). Szczegóło¬wy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we zworze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92311000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną