Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej – w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej – w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia z uwzględnieniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1) nr 1/14 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0496 ha, położona w Lublinie w pobl. ul. Diamentowej, 2) nr 1/15 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.1620 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej 27c, 3) nr 1/20 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0523 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej 27e, 4) nr 1/21 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.1932 ha, położona w Lublinie w pobl. ul. Diamentowej, 5) nr 1/22 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0280 ha, położona w Lublinie w pobl. ul. Diamentowej, 6) nr 1/23 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0307 ha, położona w Lublinie w pobl. ul. Diamentowej, 7) nr 1/24 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.1577 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej 27k, 8) nr 1/26 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.1876 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej 27j, 9) nr 1/28 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0420 ha, położona w Lublinie w pobl. ul. Diamentowej, 10) nr 1/30 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.1007 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej 27m, 11) nr 1/32 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0925 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej 27l, 12) nr 1/35 (obr. 43, ark. 6) o powierzchni 0.0633 ha, położona w Lublinie przy ul. Diamentowej /dojazd/, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00154276/7 – w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 2. Operat szacunkowy powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy. 3. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: - przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, - przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.). 4. Przedmiot umowy zostanie sporządzony w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną