„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE. ”

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE. ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienia architektury serwerowej, dostawy i wdrożenia oprogramowania standardowego i bazodanowego, dostawa i wdrożenie poszczególnych modułów systemu do których można zaliczyć: System referencyjny, Infrastruktura drogowa, Obiekty inżynierskie, Organizacja ruchu drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Opiniowanie projektów organizacji ruchu, Protokoły kontroli okresowej, Dzienniki objazdów dróg Utrzymanie bieżące, Dokumenty ewidencyjne, Prace budowlane, Decyzje lokalizacji i uzgodnienia, Wypadki i kolizje, Zajęcie pasa drogowego, Aplikacja mobilna, Informator drogowy (Geoportal zewnętrzny), Uruchomienie e-Usług oraz wykonanie fotorejestracji, ewidencji drogowej i ewidencji obiektów mostowych i szkolenie dla pracowników - użytkowników systemu w ramach projektu „Elektroniczne zarządzania drogami w powiecie lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ . Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 3.3 Kod CPV: 72212000-4 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego 72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania 72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48800000-6 – Systemy i serwery informacyjne 48820000-2 – Serwery 79632000-3 - Szkolenie pracowników 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną