Wykonanie do 4 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie do 4 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie do 4 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mówi art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zwanej dalej opłatą planistyczną lub odszkodowania o którym mówi art. 36 ust. 1 i 3 ww. ustawy. 2. Wykonanie oszacowania wartości nieruchomości na potrzeby opłaty, o której mówi art. 36 ust. 4 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2018 r, poz. 1945 z późn.zm), zwanej dalej opłatą planistyczną lub odszkodowania, o którym mówi art. 36 ust. 1 i 3 ww. ustawy. 3. Operat szacunkowy nieruchomości ma obejmować wycenę nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie zgodnie z art. 36, art. 37 oraz art. 87 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004, nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). 4.Operaty szacunkowe należy wykonać zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: a) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 121 z poźn. zm.), b) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 207, poz. 2109), c) przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 1945 z późn.zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną