Wykonanie 2 operatów szacunkowych, w tym 1 operatu określającego wartość udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej i 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – II części.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 2 operatów szacunkowych, w tym 1 operatu określającego wartość udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej i 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – II części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia z uwzględnieniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Część I - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową udziału Skarbu Państwa wynoszącego 910/254592 części w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26 (obr. 36, ark. 5) o powierzchni 0.0738 ha (zgodnie z informacją z rejestru gruntów), położonej w Lublinie przy ul. Fryderyka Chopina 15 {ul. Okopowej 9}, zabudowanej (zgodnie z informacją z kartoteki budynków) budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni zabudowy z dokumentów 383 m², posiadającym 1 kondygnację podziemną i 4 kondygnacje nadziemne, oraz garażem jednopoziomowym o powierzchni zabudowy z dokumentów 40 m², dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00099707/4 – w celu sprzedaży. 1.1. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: 1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, 2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.). 1.2. Operat szacunkowy należy sporządzić w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. 2. Część II - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 103 (obr. 25, ark. 5) o powierzchni 0.0429 ha, położonej w Lublinie przy ul. Wacława Rogińskiego 16 (zgodnie z informacją z rejestru gruntów), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy z dokumentów 72 m², posiadającym 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną (zgodnie z informacją z kartoteki budynków), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00032502/0 – dla potrzeb prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych. 2.1. Operat szacunkowy powinien: 1) określać odrębnie wartość gruntu, budynku i każdej z budowli, 2) zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy. 2.2. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: 1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, 2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.). 2.3. Operat szacunkowy należy sporządzić w wersji papierowej w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną