Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość udziału Gminy Lublin w nieruchomościach zabudowanych położonych w Lublinie i Grabniaku - w celu sprzedaży - II części

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość udziału Gminy Lublin w nieruchomościach zabudowanych położonych w Lublinie i Grabniaku - w celu sprzedaży - II części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia z uwzględnieniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Część I: 1) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/8 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/61 (obr. 9, ark. 14) o powierzchni 0.0493 ha, położona w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 65 (zgodnie z informacją z rejestru gruntów), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00050920/8 – w celu sprzedaży. 2. Część II: 1) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/2 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1 (obr. 0005-Grabniak, ark. 1) o powierzchni 0.0499 ha, położona w miejscowości Grabniak w Gminie Urszulin (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów), zabudowana domkiem letniskowym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1W/00031968/9 – w celu sprzedaży. 3. Operat szacunkowy powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy. 4. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: 1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, 2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.). 5. Przedmiot zamówienia zostanie sporządzony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną