Wycięcie drzew i krzewów na lęgowisku żółwia błotnego oraz torfowiskach, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – III części: Część I - Ochrona łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie – wycięcie drzew i krzewów; Część II - Ochrona łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie – koszenie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów Część III – Ochrona żółwia błotnego – usuwanie zakrzaczeń

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-144 Lublin, Bazylianówka
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  Bazylianówka 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 60418276000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycięcie drzew i krzewów na lęgowisku żółwia błotnego oraz torfowiskach, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – III części: Część I - Ochrona łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie – wycięcie drzew i krzewów; Część II - Ochrona łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie – koszenie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów Część III – Ochrona żółwia błotnego – usuwanie zakrzaczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew i krzewów na lęgowisku żółwia błotnego oraz torfowiskach, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – III części: Część I - Ochrona łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie – wycięcie drzew i krzewów; Część II - Ochrona łąk i torfowisk w obszarze Torfowiska Chełmskie – koszenie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów Część III – Ochrona żółwia błotnego – usuwanie zakrzaczeń 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Część I 2.1.1. mechaniczne lub ręczne wycięcie drzew i krzewów, głównie odrośli, na powierzchni 1,74 ha, 2.1.2. wyniesienie wyciętej biomasy poza teren obszaru Natura 2000 i utylizacja we własnym zakresie, 2.1.3. sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac zwierającego również dokumentację fotograficzną. 2.2. Część II 2.2.1. mechaniczne wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli krzewów (głównie głogów) na powierzchni 4,93 ha, 2.2.2. wyniesienie wyciętej biomasy poza teren obszaru Natura 2000 i utylizacja we własnym zakresie, 2.2.3. sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac zwierającego również dokumentację fotograficzną. 2.3. Część III 2.3.1. wycięcie drzew i krzewów ocieniających lęgowiska żółwia błotnego o łącznej powierzchni 1,10 ha, 2.3.2. wyniesienie wyciętej biomasy z terenu lęgowiska i złożenie w stosy oddalone do 50 m od lęgowisk w miejscach wskazanych przez zarządcę lub właściciela terenu, 2.3.3. sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac zwierającego również dokumentację fotograficzną. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 4.1. Część I i II 4.1.1. wycięciu drzew i krzewów; 4.1.2. sporządzeniu sprawozdania z wykonanych prac. 4.2. Część III 4.2.1. koszeniu roślinności zielnej oraz odrośli krzewów; 4.2.2. sporządzeniu sprawozdania z wykonanych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną