„Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych Oddziałowi terenowych jednostek organizacyjnych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana
 • Telefon/fax: tel. 815 357 402 , fax. 815 357 402
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
  ul. Tomasza Zana
  20-601 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 357 402, fax. 815 357 402
  REGON: 17756004420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych Oddziałowi terenowych jednostek organizacyjnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro, jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych zwanych dalej „odpadami” z obiektów Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 36,38C oraz z podległych Oddziałowi terenowych jednostek organizacyjnych. 1.1. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV i ich nazwy): • CPV 90.51.10.00 – 2 Usługi wywozu odpadów • CPV 90.51.20.00 – 9 Usługi transportu odpadów • CPV 90.50.00.00 – 2 Usługi związane z odpadami 1.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 nw. części, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) i dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części: • część I pn. „Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z obiektów Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 36,38C”; • część II pn. „Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Biura Terenowego ZUS w Parczewie przy ul. Plac Wolności 7”; • część III pn. „Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Inspektoratu ZUS w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 23”; • część IV pn. „Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Inspektoratu ZUS w Puławach przy ul. Lubelskiej 20”; • część V pn. „Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Inspektoratu ZUS w Kraśniku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A; • część VI pn. „Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Biura terenowego ZUS w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju 5” Uwaga: Wszystkie postanowienia OGŁOSZENIA dotyczą każdej z 6. części zamówienia chyba, że treść postanowienia stanowi inaczej. 2. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od 01.07.2019 r. do 30.06.2023r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną