Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług w zakresie całodobowego holowania (przewozu) oraz przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów zabezpieczanych przez Policję dla celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji na terenie działania: Pakiet nr 1 - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej dla pojazdów o dmc do 3,5 t; Pakiet nr 2 - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t; Pakiet nr 3 - Komenda Miejska Policji w Chełmie dla pojazdów o dmc do 3,5 t; Pakiet nr 4 - Komenda Powiatowa Policji w Chełmie dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t; Pakiet nr 5 - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju dla pojazdów o dmc do 3,5 t; Pakiet nr 6 - Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t; Pakiet nr 7 - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim dla pojazdów o dmc do 3,5 t; Pakiet nr 8 - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t; Pakiet nr 9 - Komenda Powiatowa Policji we Włodawie dla pojazdów o dmc do 3,5 t; Pakiet nr 10 - Komenda Powiatowa Policji we Włodawie dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t. 2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 (formularzach cenowych) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz wzorze umowy. 3. Podstawowy zakres czynności wchodzących w skład każdorazowego zlecenia na holowanie lub przewóz i parkowanie na parkingu strzeżonym obejmuje: - przyjęcie zlecenia i udokumentowanie go przez służbę dyspozytorską parkingu (gotowość przez okres całej doby), - dojazd „holownika” w określonym czasie do wskazanego przez Policję miejsca postoju pojazdu, - wyciągnięcie pojazdu spoza drogi, o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia, - załadunek pojazdu na pojazd holujący, bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy, utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu lub zabudowy, - holowanie (przewóz) i rozładunek pojazdu, na parkingu Wykonawcy wraz z protokolarnym przyjęciem przez służbę dyspozytorską parkingu, - przechowywanie pojazdu na parkingu Wykonawcy do czasu, gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, - bezpłatne udostępnianie pojazdu do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji, na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez służbę dyspozytorską parkingu. 4. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Kierowca-operator pojazdu holującego b) Obsługa parkingu W/w wymóg nie dotyczy przedsiębiorcy, który wskazane czynności wykonuje osobiście. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy) Zamawiający zamieścił w § 15 wzoru umowy – załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną