Usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i podróży służbowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i podróży służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i podróży służbowych UMCS w Lublinie. Zakres zamówienia obejmuje: a) Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i podróży służbowych; b) Ubezpieczenie komunikacyjne; c) Ubezpieczenie jednostek pływających Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1 – postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka, Załącznik nr 1a: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i podroży służbowych UMCS. Załącznik nr 1b: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia Załącznik nr 6: wykaz klauzul obligatoryjnych Załącznik nr 7: wykaz klauzul fakultatywnych Załącznik nr 9: dotychczasowy przebieg ubezpieczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną