Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski i korekty językowej tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby projektu "Politechnika Lubelska – Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Politechnika Lubelska

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski i korekty językowej tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby projektu "Politechnika Lubelska – Regionalna Inicjatywa Doskonałości"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski i korekty językowej tekstów specjalistycznych w języku angielskim z zakresu dyscypliny naukowej: inżynieria mechaniczna w ramach realizacji Projektu „Politechnika Lubelska – Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje pojedyncze zlecenia, które sumarycznie obejmują: Tłumaczenie 500 stron obliczeniowych. Korektę językową 300 stron obliczeniowych. 3. Zamawiający wymaga zapewniania przez cały okres obowiązywania Umowy zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujący rodzaj prac w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: tłumaczenia, korekty, zgodnie z § 8 Wzoru umowy 4. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega, że ilości usług podane w OPZ są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu, wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne według rzeczywistej ilości zrealizowanych usług danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 50% wartości przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach maksymalnych podanych w SIWZ. Maksymalna wartość świadczenia, do którego zobowiązany jest Wykonawca na rzecz Zamawiającego stanowi wartość brutto umowy określona w umowie. Pojedyncze zlecenie obejmuje tekst artykułu naukowego, monografii naukowej, wniosku projektu badawczo rozwojowego w języku angielskim, który podlega korekcie językowej oraz tekst do tłumaczenia z języka polskiego na język angielski obejmujący artykuły naukowe, monografie naukowe, wnioski projektów badawczo-rozwojowych. Tłumaczenia pisemne z/na język angielski: w trybie zwykłym w ilości 485 stron obliczeniowych. w trybie ekspresowym w ilości 15 stron obliczeniowych. Korekta językowa tekstów w języku angielskim: w trybie zwykłym w ilości 280 stron obliczeniowych. w trybie ekspresowym w ilości 20 stron obliczeniowych. 6. Zamawiający wymaga zapewniania przez cały okres obowiązywania Umowy zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujący rodzaj prac w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: tłumaczenia, korekty, zgodnie z § 8 Wzoru umowy 7. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega, że ilości usług podane w OPZ są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu, wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne według rzeczywistej ilości zrealizowanych usług danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 50% wartości przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach maksymalnych podanych w SIWZ. Maksymalna wartość świadczenia, do którego zobowiązany jest Wykonawca na rzecz Zamawiającego stanowi wartość brutto umowy określona w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną