Usługa serwisowa polegająca na wykonaniu kompleksowych przeglądów technicznych oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posiadanej przez UM w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury firmy Bruker tj. systemu rezonansu magnetycznego MRI 7T do obrazowania zwierząt, typ PharmaScan 70/16 US (UM-ZP-262-29/20)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisowa polegająca na wykonaniu kompleksowych przeglądów technicznych oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posiadanej przez UM w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury firmy Bruker tj. systemu rezonansu magnetycznego MRI 7T do obrazowania zwierząt, typ PharmaScan 70/16 US (UM-ZP-262-29/20)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa polegająca na wykonaniu 3 kompleksowych przeglądów technicznych (1 przegląd na 12 miesięcy) oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej w okresie 36 miesięcy posiadanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury firmy Bruker tj. systemu rezonansu magnetycznego MRI 7T do obrazowania zwierząt, typ PharmaScan 70/16 US (SN 10205093) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia wykonany był przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w dowolnym wymiarze), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności wskazane w tym punkcie. 6. Wykonawca składa wykaz osób, o których mowa w pkt 5, zawierający dane w postaci imienia, nazwiska wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykaz dostarczany jest w oryginale na adres: Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 - odbiorca korespondencji Dział Aparatury Naukowej. Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień ich wpływu do Kancelarii. 7. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia zmienioną/uaktualnioną listę osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego, w terminie najpóźniej dzień przed rozpoczęcia przez wskazaną osobę czynności w ramach niniejszej umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6 w terminie). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązku określanego w pkt 5, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 6. 9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w pkt 5, dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną