Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien i elementów elewacji w obiektach należących do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 5 pn. Wzór umowy. 3.Zamawiający zapewnia realizację minimum 60% wartości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne prawa do rekompensaty, a zamówienie mniejszej ilości usług nie może spowodować wzrostu cen usługi za mycie okien i elementów elewacji. 4.Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach pn. – pt. w godz. 7:30-13:30 w budynkach położonych w Lublinie należących do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w których mają być wykonywane usługi. Wizję lokalną można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Działu Administracji Obiektami pod nr tel. 81 454-52-55, nr tel.: 81 445 32 57, nr tel.: 81 445 49 75 lub korespondując na adres e-mail: dao@kul.pl. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną