Usługa subskrypcji i wsparcia technicznego dla serwerowego oprogramowania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere 6.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa subskrypcji i wsparcia technicznego dla serwerowego oprogramowania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego dla serwerowego oprogramowania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere 6. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty (usługi) dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty (usługi) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty (usługi), spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty (usługi). Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty (usługi) spełniają wymogi wynikające ze wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty (usługi) dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną