Usługa sprzątania wraz z obsługa szati (portierni)

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Karmelicka
 • Telefon/fax: tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Karmelicka 7
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287900, , fax. 81 5287907
  REGON: 06028198900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sck.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania wraz z obsługa szati (portierni)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wraz z obsługą szatni (portierni). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 i 3, 10 do SIWZ. USŁUGA OBEJMUJE: a) Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Karmelickiej 7 w godzinach: 600–2200 w dni od poniedziałku do piątku, w miejscach wskazanych przez zamawiającego w „Wykazie pomieszczeń do sprzątania” stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Mechaniczne czyszczenie i akrylowanie podłoża (przy użyciu maszyn) 1 raz na 6 miesiące w obiekcie przy ul. Karmelickiej 7 oraz przy ul. Lubartowskiej 58 (powierzchnia w obiekcie przy ul. Lubartowskiej 806,40 m2). c) Utrzymanie czystości placów i trawników wokół budynku stanowiącego siedzibę zamawiającego przy ul. Karmelickiej 7 o łącznej powierzchni 3.926 m2. d) Obsługę szatni dla pacjentów oraz studentów w budynku zamawiającego przy ul. Karmelickiej 7 w godzinach: 7:00–21:30 w dni od poniedziałku do piątku. e) Zamykanie i otwieranie obiektu przy ul. Karmelickiej 7 (wraz z kodowaniem i rozkodowywaniem alarmów) w godzinach: 6:00–22:00 w dni od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną