Usługa pośredniczenia w zakupie publikacji promocyjnych

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 718 09 07; 718 09 00 , fax. 81 718 09 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
  ul. Artura Grottgera 2
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 718 09 07; 718 09 00, fax. 81 718 09 01
  REGON: 06174302100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcklubelskie.pl; https://lck.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pośredniczenia w zakupie publikacji promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegającej na pośredniczeniu w zakupie publikacji w prasie, na portalach internetowych oraz rozgłośniach radiowych w celu zamieszczania materiałów informacyjnych/promocyjnych, mających na celu zbudowanie wizerunku marki LCK jako profesjonalnego/ekskluzywnego miejsca organizacji konferencji/wydarzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonywanie usługi, o której mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną