Usługa organizacji i obsługi wyjazdów zagranicznych na szkolenie „Problem Based Learning” dla dwóch grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu pt. „M-EDukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. 81 448 52 72 , fax. 81 448 52 71
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 448 52 72, fax. 81 448 52 71
  REGON: 28871600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji i obsługi wyjazdów zagranicznych na szkolenie „Problem Based Learning” dla dwóch grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu pt. „M-EDukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i obsługi wyjazdów zagranicznych na szkolenie „Problem Based Learning” dla dwóch grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu pt. „M-EDukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63515000-2 Usługi podróżne 60000000-8 Usługi transportowe 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55100000-1 Usługi hotelarskie Kategoria usług: 17 - Usługi hotelarskie i restauracyjne 20 - Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn. „M-Edukator - program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63515000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną