Termomodernizacja pawilonu mieszkalnego A w Areszcie Śledczym w Lublinie

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-482 Lublin, ul. Południowa
 • Telefon/fax: tel. 81 71 04 400 , fax. 81 74 45 715
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Południowa 5
  20-482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 71 04 400, fax. 81 74 45 715
  REGON: 59044400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja pawilonu mieszkalnego A w Areszcie Śledczym w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje termomodernizację budynku położonego w Lublinie przy ul. Południowej 5, w tym w szczególności: 1) roboty przygotowawcze w zakresie: demontaż wszystkich elementów zewnętrznych, takich jak: klimatyzatory, przesłony okienne, szyldy, 2) demontaż pionowych zwodów instalacji odgromowej, 3) izolację termiczną ścian zewnętrznych nadziemnych, 4) izolację termiczną ścian fundamentowych i cokołu, 5) zmianę miejsca montażu grzejników w pomieszczeniach budynku, 6) powiększenie otworów okiennych i wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, 7) montaż nowych parapetów wewnętrznych, 8) obróbka ścian wokół okien wewnątrz pomieszczeń, 9) montaż nowych parapetów zewnętrznych, 10) dostosowanie krat okiennych do powiększonych otworów, 11) oczyszczenie, malowanie krat okiennych, 12) wykonanie warstwy wierzchniej – tynk, malowanie, 13) wymiana rynien oraz rur spustowych, 14) wymiana obróbek pasa podrynnowego, 15) rozbiórka i ponowna odbudowa studni okiennych, 16) wykonanie opasek budynku z kostki brukowej, 17) odtworzenie terenów zielonych, 18) ułożenie odcinków instalacji odgromowej, 19) wykonanie innych robót potrzebnych do należytego wykonania świadczenia Wykonawcy polegającego na termomodernizacji wskazanego wyżej budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną