termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń, rozbudową o windę zewnętrzną, dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów ppoż, przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa kuchni, przebudową schodów zewn., budową pochylni dla ON oraz budową drogi pożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi i oświetleniem terenu - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń, rozbudową o windę zewnętrzną, dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów ppoż, przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa kuchni, przebudową schodów zewn., budową pochylni dla ON oraz budową drogi pożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi i oświetleniem terenu - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje obejmuje termomodernizację Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń, rozbudową o windę zewnętrzną, dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów ppoż, przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa kuchni, przebudową schodów zewn., budową pochylni dla ON oraz budową drogi pożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi i oświetleniem terenu w zakresie: 1) robót architektoniczno-budowlanych : a) docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem hydroizolacji; b) docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu z kolorystyką elewacji; c) docieplenie dachów, stropodachów i balkonów. 2) roboty towarzyszące związane z dociepleniem w tym: a) wymiana stolarki okiennej z PVC i drzwiowej z aluminium oraz parapetów wewnętrznych, zewnętrznych; b) wymiana pokrycia dachów i stropodachów z obróbkami blacharskimi; c) wymiana daszku nad wejściem głównym oraz daszków nad pozostałymi wejściami; d) przebudowa schodów zewnętrznych, wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych; e) wymiana koszy doświetlających pomieszczenia piwnic, opasek; f) przebudowa pomieszczeń; g) przebudowa komunikacji i klatek schodowych w dostosowaniu do przepisów p.poż; h) wielobranżowa przebudowa stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz wyposażeniem w nowy sprzęt technologiczny; i) przebudowa szachtu dźwigu towarowego wraz z wymianą na nowy dźwig elektryczny, j) wykonanie mozaiki artystycznej na ścianie w stołówce, oraz renowacja dekoracji plastycznej na ścianie w hallu; k) prace rozbiórkowe; l) podbicie fundamentów; ł) budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego hydraulicznego, m) wykonanie ścian wewnętrznych murowanych, lekkich gipsowo-kartonowych, systemowych z HPL; n) pogłębienie poziomu posadzki w piwnicy i wykonanie nowej podłogi na gruncie; o) wymiana przeszkleń wewnętrznych i drzwi wewnętrznych wraz z powiększeniem otworów drzwiowych; p) wydzielenie pożarowe i oddymianie klatki schodowej; r) wykonanie nawierzchni układu komunikacyjnego wokół budynku bursy z kostki betonowej; s) wykonanie drogi pożarowej; t) odtworzenie „terenów zielonych” (trawniki) po robotach budowlanych, u) uzyskanie na własny koszt i we własnym zakresie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej, v) montaż budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, w) montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej. 3) robót instalacyjnych sanitarnych: a) demontaż istniejących instalacji wewnętrznych wod-kan, c.w.u. i c.o. wraz z wyposażeniem sanitarnym w budynku bursy i kuchni z zapleczem; b) montaż instalacji centralnego ogrzewania dla budynku bursy i kuchni z zapleczem; c) montaż instalacji wod –kan i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji dla budynku bursy i kuchni z zapleczem; d) montaż instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni; e) montaż instalacji hydrantowej; f) montaż instalacji wentylacji mechanicznej; g) montaż instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej; h) montaż instalacji freonowej na potrzeby wentylacji mechanicznej; i) montaż nawiewników okiennych i ściennych higrosterowanych; j) wykonanie systemu zdalnego zarządzania energią; k) adaptacja instalacji w istniejącej kotłowni na potrzeby wykonania nowych instalacji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w pomieszczeniu; l) wymiana instalacji gazowej od kurka głównego w szafce gazowej na ścianie zewnętrznej kuchni, do urządzeń gazowych w pomieszczeniu kuchni wraz z wymianą tych urządzeń na nowe; m) montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej; n) wymiana zewnętrznej doziemnej instalacji c.o. i c.w.u.; o) wykonanie zewnętrznej instalacji technologicznej kuchni wraz z zewnętrznym separatorem tłuszczu, wprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej - studni Ks1; p) wykonanie nowych przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej; q) przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; r) wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; s) roboty towarzyszące niezbędne do wykonania zakresu robót. 4) instalacji elektrycznych: a) instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych; b) instalacja odgromowa; c) instalacja oświetlenia awaryjnego; d) instalacja zasilania odbiorów technologicznych; e) instalacja teletechniczna; f) instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego; g) instalacja oddymiania; h) instalacja sygnalizacji pożaru; i) instalacja ochrony przeciwprzepięciowej; j) instalacje fotowoltaiczne; k) oświetlenie terenu. 5) branży drogowej: a) wykonanie nawierzchni układu komunikacyjnego wokół budynku bursy z kostki betonowej; b) wykonanie drogi pożarowej; c) wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń. 2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następującego zakresu zamówienia: 2.1. docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem hydroizolacji, 2.2. docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu z kolorystyką elewacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną