Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie przy ul. Bronowickiej 21 - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i PFRON w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie przy ul. Bronowickiej 21 - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i PFRON w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 docieplenie ścian nadziemia i stropodachu, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z ociepleniem ścian fundamentowych, 1.2. przebudowa wewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania z regulacją kotłowni, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej i odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi do robót branżowych, 1.3. rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych: murów oporowych, schodów zewnętrznych, opasek i nawierzchni z kostki betonowej, 1.4. rozbiórkę istniejącej pochylni i wykonanie nowego zadaszenia nad częścią gospodarczą wraz z remontem posadzek w części gospodarczej, 1.5.częściową rozbiórkę komina oraz wykonanie nowego wyłazu na dach, 1.6. wymianę i przebudowę części otworów drzwiowych i okiennych wraz z wymianą obróbek blacharskich podokiennych oraz remont krat okiennych, 1.7. wykonanie zadaszeń nad wejściami i „koszami piwnicznymi”, 1.8. pokrycie dachu papą termozgrzewalną z remontem kominów i osadzeniem kratek, 1.9. zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, 1.10. wykonanie i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną