Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 718 09 07; 718 09 00 , fax. 81 718 09 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
  ul. Artura Grottgera 2
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 718 09 07; 718 09 00, fax. 81 718 09 01
  REGON: 06174302100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcklubelskie.pl; https://lck.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu czystości powierzchni obiektu oraz myciu okien, elewacji szklanych i innych szklanych powierzchni, myciu żaluzji i części elewacji ceramicznych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1a do SIWZ (dotyczy świadczenia usług sprzątania Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie) i 1b do SIWZ (dotyczy świadczenia usługi mycia elewacji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie). 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin obiektu, objętego przedmiotem zamówienia w dniach 8-11 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu, korespondując na adres e-mail: kamila.donica@lcklubelskie.pl. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: osób, które będą realizowały usługę podstawową sprzątania obiektu LCK oraz osoby/osób sprawującej/ sprawujących bieżącą kontrolę jakości wykonywanej usługi. Osoby te muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę co najmniej przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące czynności określone w SIWZ, tj. osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: osoby, które będą realizowały usługę podstawową sprzątania obiektu LCK oraz osoba/osoby sprawująca/ sprawujące bieżącą kontrolę jakości wykonywanej usługi, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – wymóg dotyczy części numer I zamówienia. Wykonywanie usługi, o której mowa w załączniku nr 1b do SIWZ – część nr II zamówienia (świadczenie usługi mycia elewacji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie), nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną