Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2020-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl, www.pzp.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek UMCS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z podziałem na części: Część 1 – Sukcesywne dostawy materiałów biurowych; Część 2 – Sukcesywne dostawy papieru do drukarek. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie jednostkowych zamówień składanych faksem lub drogą elektroniczną sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ). Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną