Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy szkole w miejsc. Kalinówka oraz budowa dwóch placów zabaw w miejsc. Dominów, gm. Głusk

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy szkole w miejsc. Kalinówka oraz budowa dwóch placów zabaw w miejsc. Dominów, gm. Głusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są 3 zadania dotyczące rozbudowy i budowy placów zabaw w miejsc. Kalinówka i Dominów, gm. Głusk 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, jak poniżej. Część 1: Plac zabaw przy szkole w Kalinówce o powierzchni ok. 510 m2 na działkach nr 241/4 i 241/8. Zakres robót obejmuje m.in.: • wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, w tym ok. 97 m2 nawierzchni z piasku po urządzenia przeniesione oraz ok.134 m2 nawierzchni elastycznej (EPDM) pod nowe urządzenia i ścieżkę; • dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy, bujak sprężynowy 2 szt., huśtawka wahadłowa podwójna, tablica edukacyjna; • dostawę i montaż małej architektury – ławka 6 szt., kosz na śmieci 4 szt., tablica z regulaminem; • wykonanie ogrodzenia panelowego z dwoma furtkami; • wykonanie trawnika i nasadzeń. Zadanie jest realizowane i współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Infrastruktura przedszkolna na terenie gminy Głusk” Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna. Umowa o dofinansowanie z dnia 14.04.2017r. nr RPLU.13.05.00-06-0042/15-00 Część 2 Budowa placów zabaw w miejsc. Dominów, gm. Głusk obejmuje dwa zadania tj.: Zadanie 1): Plac zabaw dla dzieci do lat 3 o powierzchni ok. 556 m2 na działce nr 157/13 w Dominowie. Zakres robót obejmuje m.in.: • wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urządzenia zabawowe – ok. 70 m2, • dostawę i montaż urządzeń zabawowych: piaskownica zamykana, zjeżdżalnia z mostkiem, domek dla dzieci, bujak sprężynowy 2 szt., huśtawka kubełkowa podwójna, karuzela; • dostawę i montaż małej architektury – ławka 2 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablica regulaminowa; • wykonanie ogrodzenia panelowego ok. 82 mb z dwoma furtkami szer.1,5 m; • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – dojście, ok. 16 m2; • wykonanie trawników ok. 345 m2; • wykonanie oświetlenia i monitoringu placu zabaw. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Czas na żłobek – wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy, mieszkających na terenie Gminy Głusk” Zadanie 2): Plac zabaw dla dzieci do lat 3 o powierzchni ok.302 m2 na działce nr 157/13 w Dominowie. Zakres robót obejmuje m.in.: • wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urządzenia zabawowe – ok. 90 m2, • dostawę i montaż urządzeń zabawowych: domek ze ściankami sensorycznymi, huśtawka „bocianie gniazdo”, trampolina ziemna, karuzela pionowa, ścianka sensoryczna – zmysł słuchu, ścianka –zmysł wzroku, równoważnia, kwiatki – zmysł słuchu, obrotowe bocianie gniazdo, piaskownica stolikowa - zmysł dotyku; • dostawę i montaż małej architektury – ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica regulaminowa; • wykonanie ogrodzenia panelowego długości ok. 48 mb z jedną furtką szer. 1,5 m; • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – dojście, ok. 13 m2; • wykonanie trawników ok. 163 m2; • wykonanie oświetlenia i monitoringu placu zabaw. Zadanie realizowane w ramach projektu pn „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” Oba zadania części 2 są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają: SIWZ i załączniki do SIWZ, tj. dokumentacje projektowe, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną