Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej Montażowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie - część II, etap II

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-401 Lublin, Krochmalna
 • Telefon/fax: tel. 814 665 700 , fax. 814 665 701
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  Krochmalna 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 700, fax. 814 665 701
  REGON: 60778879000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej Montażowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie - część II, etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Ułożenie kabla typu YKY 5x16 – wg dokumentacji. 1.2. Wykonanie przecisków mechanicznych – wg dokumentacji. 1.3. Montaż słupów – wg dokumentacji. 1.4. Montaż opraw – wg dokumentacji. 1.5. Montaż wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych – wg dokumentacji. 1.6. Rekultywację terenów zielonych oraz odtworzenie terenu po wykopach. 1.7. Próby i pomiary pomontażowe. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 2.1. wywiezienie gruzu, ziemi, gałęzi, chwastów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2.2. ręczne wykopy pod kable energetyczne, 2.3. ręczne układanie kabli energetycznych, 2.4. montaż słupów oświetlenia drogowego. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac niż prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. Prace objęte przedmiotem zamówienia określa załącznik określający zakres zadania do wykonania oraz załączony przedmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną