Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny na terenie gminy Głusk

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2018-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 431019980
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny na terenie gminy Głusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny na terenie gminy Głusk. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części tj.: Część nr 1: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25. Zadanie realizowane w ramach projektu: „Mobilny LOF” Część nr 2: Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2265 L w m. Nowiny od km 7+048,65 do km 8+447,72 na terenie gminy Głusk Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót dla obu Części zamówienia zawierają: SIWZ i załączniki do SIWZ, tj. dokumentacje projektowe, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu. UWAGA! Zamieszczone dokumentacje projektowe obejmują teren Gminy Głusk i Gminy Strzyżewice, natomiast niniejsze zamówienie dotyczy wyłącznie odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Głusk. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych – dotyczy obydwu części zamówienia: 1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgłoszeniem robót dot. części oświetlenia i remontu nawierzchni, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi i przepisami Prawa budowlanego oraz w niniejszej SIWZ, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury. 2) Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót oraz planu bioz. w terminie 14 dni od przekazania placu budowy. 3) Harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego. 4) Protokolarne przekazanie placu budowy następuje w dniu zawarcia umowy – dotyczy Części nr 1 zamówienia, dla Części Nr 2 zamówienia przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych, 5) Rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 14 dni od przekazania placu budowy – dotyczy Części Nr 1 zamówienia, dla Części Nr 2 zamówienia: do robót nawierzchniowych należy przystąpić w uzgodnieniu z Wykonawcą Części Nr 1 zamówienia, jednak nie wcześniej niż po wykonaniu chodnika. 6) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 7) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 8) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 9) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 10) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych; naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 11) Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno – magazynowego oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem. 12) Zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie przedmiotowych robót. 13) Dokonanie oznakowania drogi na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. 14) Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań materiałów użytych do budowy, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót (wskaźników zagęszczeń pod każdą warstwę podbudowy, nawierzchni, zagęszczeń skarp nasypów ,badanie próbek asfaltu , zagęszczeń gruntu nad wykonana linią kablową itp. na polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego). W przypadku wątpliwości co do jakości wbudowanych materiałów wskazanych przez inspektora nadzoru, Zamawiający zleci pobranie próbek i dokona badań (np. zagęszczeń, wykonanej nawierzchni bitumicznej itp.) w niezależnym laboratorium drogowym. Jeżeli wyniki badań potwierdzą wątpliwości Zamawiającego tj. okażą się negatywne dla wykonawcy, wykonawca poniesie koszty wykonanych badań oraz na nowo wbuduje odpowiedni materiał. 15) Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości; ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie pisemnej informacji (ogłoszenia) w widocznym i dostępnym miejscu przy drodze. 16) Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. 17) Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych. 18) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do budowy drogi . 19) Regulacja i odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych po wykonaniu nowej nawierzchni i chodnika na drodze . 20) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wszystkich nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane przedmiotowego zadania wraz z przedstawieniem Zamawiającemu potwierdzających powyższe oświadczeń właścicieli nieruchomości (jeśli takie wystąpią). 21) Naprawa ogrodzeń oraz usuwanie innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z przedstawieniem Zamawiającemu oświadczeń właścicieli nieruchomości potwierdzającymi naprawę wyrządzonych szkód. 22) Uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót. 23) Bieżące utrzymanie stanu drogi przez cały okres budowy tj. wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowanie innych działań technicznych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego dróg oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach, gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót), 24) Bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów z budowy dróg i transportujących materiały, 25) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać protokół przekazania robót, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty i sprawozdania techniczne wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad, pdf i w wersji papierowej , potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 26) Wykonanie pełnej geodezyjnej obsługi inwestycji tj. szczegółowe wytyczenie geodezyjne dróg, linii kablowej oświetlenia drogowego, kolizji przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na wszystkie branże objęte dokumentacją projektową. 27) Przedłożenie zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe inwentaryzacji geodezyjnej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej - 2 egz, i w wersji gis/cad., PDF – 1 egz. Inwentaryzacja geodezyjna ma być dostarczona nie później niż miesiąc od końcowego odbioru robót. Na dzień odbioru wykonawca składa oświadczenie od geodety, że pomiary zostały wykonane w terenie, a dokumentacja geodezyjna została złożona w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 28) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 29) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich zakończeniem oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/ Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 30) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców. 31) Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną