Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń serwerowni w budynku przy ul. Zana 38A w Lublinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana
 • Telefon/fax: tel. 815 357 402 , fax. 815 357 402
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
  ul. Tomasza Zana
  20-601 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 357 402, fax. 815 357 402
  REGON: 17756004420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń serwerowni w budynku przy ul. Zana 38A w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 €, są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń serwerowni, zlokalizowanej w budynku Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. Zana 38A, z częściową zmianą funkcjonalnego układu pomieszczeń oraz przebudową wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej. Przedmiot zamówienia obejmuje również, oprócz robót budowlanych, utrzymanie zainstalowanych urządzeń i systemów, w tym: systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz wykonanych instalacji, w stałej sprawności technicznej w okresie gwarancji, niezależnie od zapewniania gwarancji na wykonane roboty budowlane. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia - zawarte w zał. nr 1A do SIWZ, były zrealizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę; 1.1. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV i ich nazwy): 45400000-1 - „Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych”,”,45331000-6 -„Instalowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”,45310000-3 - „Roboty instalacyjne elektryczne”. 2. Termin realizacji zamówienia: 2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę nastąpi od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy; 2.2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty podpisania Umowy; 2.3. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż do 15 listopada 2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do tego terminu zakończyć wszystkie prace stanowiące przedmiot zamówienia i dokonać zgłoszenia do odbioru. 2.4. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy będzie zawierał Harmonogram rzeczowo – finansowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną