Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części: □ Część 1 – Wykonanie renowacji posadzki parkietowej w Sali 103 Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; □ Część 2 – Wykonanie posadzki parkietowej w salach GG-110 i GG-111 w Gmachu Głównym KUL; □ Część 3 – Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w budynku Żeńskiego Domu Studenckiego KUL; □ Część 4 – Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w budynku Collegium Jana Pawła II KUL. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 1a/1b/1c/1d do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną