Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Bazylianówka 44 w Lublinie.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka
 • Telefon/fax: tel. 815 371 200 , fax. 815 371 201
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Grodzka 12
  20-112 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 371 200, fax. 815 371 201
  REGON: 43078394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Bazylianówka 44 w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego na działce nr 27/20 przy ul. Bazylianówka 44 w Lublinie. Roboty budowlane obejmują w szczególności: • wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych • wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego • wykonanie instalacji c.w.u. i c.o., zasilanych z sieci miejskiej • rozbiórkę istniejących opasek betonowych i wykonanie opasek z kostki betonowej Przyłącze ciepłownicze oraz technologia węzła cieplnego nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia – zostaną wykonane przez LPEC. Prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia do wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na cele węzłów cieplnych należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2019 r. Wszystkie instalacje odbiorcze wraz z rozdzielaczami niskoparametrowymi i podłączeniem ich do węzła cieplnego należy wykonać do dnia 15.11.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną