Roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie. Zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe i demontaże: - demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, - rozebranie i zerwanie wykładzin posadzkowych, - skucie uszkodzonych tynków wewnętrzny, - przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie, - przygotowanie powierzchni pod nowe posadzki i wykładziny, - poszerzenie otworów drzwiowych i obsadzenie nadproży, - demontaż instalacji elektrycznej i osprzętu; Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne: - zabezpieczenie przed zniszczeniem folią ochronną: okien, instalacji teleinformatycznej, centralnego ogrzewania, drzwi, - poszerzenie otworów drzwiowych, - osadzenie nadproży w ścianie istniejącej, - obsadzenie ościeżnic stalowych w murze oraz montaż skrzydeł drzwiowych, - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych, - ułożenie i przykręcenie płyt osb na drewnianej podłodze, - posadzki i wykładziny podłogowe, - wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie i płytach 60 x 60 cm, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i korytarzy, - uzupełnienie dylatacji w posadzce lastrykowej oraz szlifowanie, - wykonanie lamperii ścian na korytarzu, - wymiana naświetli okiennych na korytarzu, - wymiana instalacji elektrycznej z montażem nowego osprzętu i opraw oświetleniowych. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 2) Przedmiar robót - wraz z rysunkami - stanowiące załączniki do SIWZ – zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną