Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku mieszkalnego (z lokalami użytkowymi) przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka
 • Telefon/fax: tel. 815 371 200 , fax. 815 371 201
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Grodzka 12
  20-112 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 371 200, fax. 815 371 201
  REGON: 43078394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku mieszkalnego (z lokalami użytkowymi) przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku mieszkalnego (z lokalami użytkowymi) przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 wraz z wymianą balkonów od strony ul. Krakowskie Przedmieście. Roboty budowlane obejmują w szczególności: • remont, wymianę balkonów od strony ulicy Krakowskie Przedmieście, • remont ,wymianę balkonów oraz tarasu od strony ulicy Krótkiej, • remont ścian wszystkich elewacji ,kotwienia prętami z stali austenitycznej, przemurowania, wzmocnienie belkami stalowymi, • likwidację okładzin z piaskowca oraz cokołów z lastryka zmywanego (wg aneksu do projektu budowlanego), • wykonanie nowego wystroju elewacji frontowych parteru budynku w tynku (wg aneksu do projektu budowlanego), • wykonanie cokołów z płyt granitowych (wg aneksu do projektu budowlanego), • naprawę tynków zewnętrznych, • wymianę rur spustowych i rynien od strony ulic Krak. Przedm. i Krótkiej, • zabudowę podcienia od strony ul. Krótkiej w postaci przeszklonej z nawiązaniem do istniejącej stolarki w parterze budynku od strony ul.Krak. Przedm. i Krótkiej, • podział zabudowanego podcienia ścianką działową, • wymianę starych okien na nowe, od strony ulic drewniane a od strony podwórka z PVC, • wymianę starych drzwi na drewniane, z zachowaniem ich pierwotnego wyglądu, • wymianę obróbek blacharskich gzymsów oraz podokienników z zastosowaniem blachy tytan-cynk, • wymianę pokrycia nad wykuszem od ul. Krótkiej z zastosowaniem blachy tytancynk., • oczyszczenie okładzin z płytek klinkierowych z uzupełnieniem ubytków, • wymianę zagrzybionych tynków i cokołów z lastryka zmywanego na ścianach od strony podwórka, • skucie cokołów z lastryka zmywanego od strony ulic i zastąpieniem go płytkami z granitu. Malowanie tynków elewacji wysokogatunkowymi farbami silikatowymi. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ale mieści się w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia wpisanego pod nr A/153.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną