Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku akumulatorowni nr 11 z częścią warsztatową w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku akumulatorowni nr 11 z częścią warsztatową w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku akumulatorowni nr 11 z częścią warsztatową w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres robót obejmuje: – rozbiórkę części przybudówek, stropu, ścian działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, – wzmocnienie fundamentów (podbicie) oraz ścian nośnych budynku (wykonanie wieńca), – wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu, – wykonanie izolacji poziomej (przepony) i pionowej ścian fundamentowych, – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, – remont kominów (częściowa likwidacja), – renowację elewacji budynku, naprawy tynku, docieplenie ścian zewnętrznych i strychu, – roboty budowlane wykończeniowe (izolacje, posadzki, wykładziny ścienne i podłogowe, nowe tynki, malowanie i inne), – wykonanie instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej (zasilającej, oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego, odgromowej) i teletechnicznej (LAN, telefon), detekcji szkodliwych substancji gazowych, instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, klimatyzacji, instalacji sprężonego powietrza, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, – przebudowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, – wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, – montaż urządzeń, sprzętu i wyposażenia technologicznego (stoły pod akumulatory, szafy prostownicze, stół spawalniczy, itp.), – rekultywację terenu, – wykonanie nawierzchni utwardzonych i trawników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną