Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-012 Lublin, Szczerbowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48815351320 , fax. +48815325934
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  Szczerbowskiego 6
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815351320, fax. +48815325934
  REGON: 43102939800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu i remont wybranych pomieszczeń i budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz otwarcie obszaru KM PSP w Lublinie na społeczność lokalną. Punktem wyjścia do kreowania nowej funkcji na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie i dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte założenia mające na celu szkolenie społeczności w zakresie poprawnych zachowań na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. W wyniku realizacji projektu utworzone zostanie między innymi Centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przy czym dostawy specjalistycznych urządzeń do Centrum edukacyjnego objęte będą odrębnym zamówieniem. Zadanie 1: opracowanie projektów technicznych, specyfikacji technicznych, w tym w razie potrzeb optymalizacja szczegółów rozwiązań wraz z uzupełnieniem (w zależności od potrzeb i wymagań organów administracji) dokumentacji projektowej i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla niżej wymienionego zakresu: Budynek Nr 1 - Wykonać projekt przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej - Wykonać projekt hydroizolacji i termomodernizacji ścian poziomu -2 i -1 - Wykonać projekt wymiany istniejącej instalacji elektrycznej na kondygnacji -1 oraz w pomieszczeniach schronu - Wykonać projekt wymiany i ewentualnej zmiany trasy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w schronie Wiata śmietnikowa - Przedstawić koncepcję oraz rozwiązań technicznych wykonania obiektu małej architektury Boisko wielofunkcyjne - Wykonać projekt rozwiązań i zastosowanego wyposażenia obiektów sportowych wg potrzeb Zamawiającego Wymiana nawierzchni i podbudowy wewnętrznego placu wykorzystywanego do pokazów strażackich - Wykonać projekt wg wytycznych zamawiającego Prace niewymienione wyżej podlegają wyłącznie etapowi Zadania 2 i Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć je niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Umowy. Zadanie 2: rewitalizacja terenu i remont wybranych pomieszczeń i budynków, celem dostosowania ich do nowych funkcji tj.: - Budynek główny Nr 1 - Budynek na placu Nr 2 - Budynek magazynowy Nr 3 - Wiata śmietnikowa - Boisko wielofunkcyjne - Siłownia zewnętrzna - Nawierzchnia chodników i placu przy siłowni zewnętrznej - Pomnik „Strażaków poległych w latach 1939- 1950” - Eksponat ręcznej pompy strażackiej - Ogrodzenie w części północno- zachodniej - Instalacja monitoringu - Rewitalizacja terenów zielonych - Wymiana nawierzchni i podbudowy wewnętrznego placu wykorzystywanego do pokazów strażackich - Aranżacja i wyposażenie (wybrane elementy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną